CarsPark – Wypożyczalnia samochodów premium w Gdyni

CarsPark – Wypożyczalnia samochodów premium w Gdyni

Ogólne warunki najmu samochodu

w firmie CARSPARK Urszula Bogdanowicz

 1. Wynajmujący przekazuje Najemcy samochód w stanie dobrym, sprawny technicznie. W przypadku stwierdzenia przez Najemcę jakichkolwiek wad, uszkodzeń  lub braków, jest on  zobowiązany zgłosić je Wynajmującemu w momencie przekazania w celu wpisania do protokołu  wydania samochodu (załącznik nr 1 do umowy najmu). Brak takich wpisów oznaczać będzie, że wszelkie uszkodzenia lub braki stwierdzone przy zwrocie samochodu zostały spowodowane przez Najemcę i ponosi on za nie odpowiedzialność.
 2. Od chwili przekazania pojazdu Najemca  ponosi za niego pełną odpowiedzialność i nie wolno mu udostępniać samochodu do prowadzenia osobom trzecim.
 3. Najemca oświadcza, że będzie używał pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązuje się do poruszania się nim wyłącznie na terytorium UE.
 4. Najemca odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym podczas korzystania z  samochodu. Najemca upoważnia Wynajmującego do przekazania swoich danych osobowych właściwym organom  państwa, które się o to się zwrócą w związku z ew. popełnieniem wykroczeń  / przestępstw mających związek z posiadaniem samochodu przez Najemcę. W przypadku przekazania przez Wynajmującego danych Najemcy właściwym organom Najemca zobowiązany jest wnieść Wynajmującemu opłatę  dodatkową w wysokości 150 zł + 23 % VAT za każdy przypadek przekazania danych.
 5. W samochodzie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, nie przestrzeganie tego zakazu spowoduje naliczenie  kary umownej w wysokości 300 zł netto  + 23% VAT.
 6. Najemca nie może dokonywać samodzielnych napraw lub modyfikacji wypożyczonego samochodu. W przypadku stwierdzenia zmiany stanu pojazdu Najemca zobowiązuje się pokryć koszty przywrócenia do stanu zgodnego z dnia wypożyczenia po cenniku ASO danej marki.
 7. Wynajmujący dostarcza opony letnie i zimowe. Koszty bieżących serwisów wynikających z przebiegu samochodu pokrywa Wynajmujący (serwisy olejowe, hamulce itp.). Koszty naprawy w wyniku złej eksploatacji będące wynikiem nieodpowiedniego użytkowania będą pokrywane przez Najemcę po pisemnej zgodzie Wynajmującego w ASO.
 8. Samochód zostaje wynajęty czysty na zewnątrz i wewnątrz. Najemca zobowiązany jest oddać go w stanie nie gorszym. W przypadku oddania samochodu brudnego (wewnątrz lub na zewnątrz), Najemca zostanie obciążony  kara umowną w wysokości 100 zł netto +23% VAT (brudny na zewnątrz) oraz 100zł netto + 23% VAT (brudny wewnątrz).
 9. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z wyposażeniem, jakie było w aucie w dniu podpisania umowy najmu. W przypadku stwierdzenia braków elementów wyposażenia Najemca ponosi karę zależną od rodzaju brakującego wyposażenia (gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, antena, klucz do kół, koło zapasowe, kołpaki, wycieraczki, dywaniki etc. – według aktualnego cennika ASO danej marki.
 10. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z ilością paliwa z jaką został on przekazany przez Wynajmującego. Za ewentualne braki paliwa Najemca zostanie obciążony kosztem 500zł. netto.
 11. Wynajmujący nie wyraża zgody na udział pojazdu w zawodach, wyścigach czy innych imprezach sportowych, pojazd nie może być wykorzystywany do odpłatnego przewozu osób oraz holowania innego pojazdu lub przyczepy. Samochodu nie wolno używać do jazdy na drogach i terenach nieutwardzonych. W przypadku użytkowania pojazdu do celów wymienionych w tym punkcie, Najemca pokrywa karę w wysokości 5000zł netto + 23% VAT.
 12. Za zgubienie kluczyków lub tablic rejestracyjnych Najemca pokryje koszty dorobienia kluczyków w autoryzowanym serwisie lub odtworzenia tablic rejestracyjnych wg stawek urzędowych, a ponadto Najemca zostanie obciążony karą umowna w wysokości 2 000 zł netto+ 23% VAT.

 

IV PŁATNOŚCI

 1. Faktura za wynajem samochodu zostanie wystawiona w dniu rozpoczęcia Najmu. Wynajmujący jest zobowiązany do jej zapłaty w terminie określonym na fakturze.
 2. W dniu zwrotu pojazdu Najemca jest zobowiązany zapłacić ewentualne inne należności wynikające z Umowy Najmu.
 3. W przypadku ujawnienia się po zakończeniu okresu najmu faktów lub okoliczności upoważniających Wynajmującego do żądania od Najemcy kar umownych , opłat dodatkowych lub zwrotu kosztów, Najemca zapłaci Wynajmującemu żądane kwoty w terminie 7 dni licząc od daty zawiadomienia go obciążaniu go takimi kwotami. Obciążenie może nastąpić na podstawie faktury VAT  lub noty obciążeniowej.

II ZDARZENIA LOSOWE

 1. W przypadku wypadku, kolizji, Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do wezwania policji na miejsce zdarzenia, oraz do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany zażądać od policji sporządzenia odpowiedniego protokołu z miejsca zdarzenia, który przedstawi Wynajmującemu. Ponadto w przypadku gdy kolizja lub wypadek jest z winy osób trzecich, Najemca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych danych sprawcy. Najemca powinien wykonać zdjęcia miejsca zdarzenia oraz zdjęcia pojazdów biorących udział w zdarzeniu – zwłaszcza samochodu którym się poruszał. Zdjęcia powinny dokumentować  zakres uszkodzeń pojazdów.
 2. Najemca w żadnym przypadku nie może uznawać roszczeń osób trzecich w związku ze zdarzeniem drogowym.
 3. W przypadku kradzieży, włamania, Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do powiadomienia/wezwania policji, oraz do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany zażądać od policji  sporządzenia odpowiedniego protokołu potwierdzającego zgłoszenie kradzieży / włamania etc.,  który zostanie przekazany Wynajmującemu.
 4. Najemca nie może dokonywać żadnych napraw ani zmian w wynajętym pojeździe. W przypadku zaistnienia  zdarzenia uniemożliwiającego dalsza jazdę, Najemca zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Wynajmującego w celu podjęcia dalszych decyzji. W przypadku konieczności holowania pojazdu  do siedziby Wynajmującego z miejsca oddalonego o więcej niż 25 km (licząc od ul. Szafranowa 6, Gdynia 81-591), Najemca zobowiązany będzie do pokrycia kosztu holowania w kwocie 50zł netto +23 % VAT za kilometr przejazdu holownika / lawety. W przypadku jeżeli Najemca wykaże, że konieczność holowania pojazdu nie była skutkiem jego działania / zaniechania , Wynajmujący nie obciąży Najemcy kosztami holowania.
 5. W przypadku gdy w okresie najmu samochód ulegnie uszkodzeniu, Najemca obciążony zostanie karą umowną w  kwocie 2000zł netto + 23%. Jeżeli wartość szkody będzie niższa niż 2000zł netto, wtedy Wynajmujący może się zgodzić na pokrycie równowartości tej szkody.
 6. W przypadku braku odpowiedzialności Firmy Ubezpieczeniowej za szkodę, uszkodzenie lub utratę pojazdu, Najemca pokryje całkowity  koszty naprawy lub utraty pojazdu, po wezwaniu go do zapłaty przez Wynajmującego.

 

III CZAS NAJMU

 1. Wynajmujący daje w najem pojazd na czas określony w Umowie Najmu. Jako dzień najmu rozumie się 24 kolejne godziny liczone od momentu wydania samochodu Najemcy.
 2. Najemca zwróci pojazd  najpóźniej w dniu wskazanym na Umowie najmu. Korzystanie z samochodu po upływie terminu zwrotu jest uprawnione jedynie po uzyskaniu  pisemnej lub mailowej akceptacji przez Wynajmującego przedłużenia okresu najmu i podpisania stosownych dokumentów.
 3. W przypadku nie zwrócenia samochodu w terminie  wskazanym na umowie najmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł netto+ 23 % VAT za każdy dzień opóźnienia w zwrocie oraz do uiszczenia czynszu najmu za przedłużony okres według stawki wynikającej z umowy najmu.
 4. W przypadku podejrzenia niezgodności z umową Wynajmujący może zażądać zwrotu samochodu w ciągu 24h od poinformowania najemcy.
 5. Najemca ma obowiązek zwrócić samochód do Wynajmującego, odbiór samochodu w innym miejscu jest możliwy za zgodą Wynajmującego i opłatą 3zł. netto za km od adresu Gdynia ul. Szafranowa 6.

 

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Doręczenia (w tym faktur VAT oraz not obciążeniowych) mogą być dokonywane na adresy wskazane w komparycji umowy najmu, jak też na adresy mailowe tam wskazane.
 2. Wszelkie zmiany Umowy Najmu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkie spory powstałe z realizacji Umowy Najmu strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Wynajmującego.